1. รางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561

2.โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 1 ใน 225 โรงเรียนทั่วประเทศ

3.โล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานระดับทอง ดีเด่นอันดับ 1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559

4.โล่เชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

5.โล่เชิดชูเกียรติผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2557

6. โล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2557

7. โล่เชิดชูเกียรติรางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558

8.รับมอบห้องสมุดอาเซียน โดยการสนับสนุนของกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

9.จัดตั้ง ธนาคารโรงเรียนบ้านเวียงฝาง โดยการสนับสนุนของธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่

10.โล่รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจาปี ๒๕๕๗

11.เกียรติบัตรผลงานดีเด่นในการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจาปี ๒๕๕๖

12.รางวัลดีเด่น ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมประจาปี 2560 ของธนาคารออมสินภาค 8

13.โล่เชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนดีเด่น

14.จัดการแสดงผลงานนิทรรศการและรายงานผลการพัฒนาการแก้ปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้กระบวนการ BBL