ข้อมูลพื้นฐาน ประวัติโรงเรียน บุคลากรโรงเรียน แผนผังโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียน ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา แผนที่ตั้งโรงเรียน
_________________________________________________________


_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


ประมวลภาพการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562(26-28 กุมภาพันธ์ม 2563)
_________________________________________________________


ประมวลภาพการเข้าค่ายพักแรมยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562(27-28 กุมภาพันธ์ม 2563)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 วันที่ 2(7 มกราคม 2563)
_________________________________________________________


ประมวลภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 4 วันที่ 1(6 มกราคม 2563)
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
_________________________________________________________


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย
_________________________________________________________


นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

undefined