1.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่

2.ใบออนุญาตใช้อาคารสถานที่

3.ใบขอบืมพัสุด-ครุภัณฑ์

4.ใบแจ้งปัญหาเพื่อการซ่อมบำรุง

6.ขั้นตอนการใช้งานด้านภาพในห้องประชุมเวียงรัตน์

7.ขั้นตอนการใช้งานด้านเสียงในห้องประชุมเวียงรัตน์